sargaikon

Kerékpárút építése Sajóörös - Tiszaújváros között

A projekt megnevezése:
KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE SAJÓÖRÖS-TISZAÚJVÁROS KÖZÖTT
Támogatás összege: 245.000.000 Ft
A projekt azonosító száma: TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00007
A projekt kezdete: 2017. 08. 01.
A projekt befejezése: 2019. 03. 31.
 
A támogatási kérelem a felhívás területspecifikus mellékletében lévő források közül a Kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása számára elkülönített indikatív keretösszegre irányul. Sajóörös lakosságának jelentős része a térségi központba jár dolgozni, a munkaerő mobilitása erősen korlátozott.
Magyarországon a vidéki térségekből a gazdasági központokba irányuló, jellemzően alacsonyabb rendű utak felújítása és fejlesztése kiemelt prioritás, annak érdekében, hogy a kisebb települések munkavállalói számára a betelepülő vállalkozások és a fejlesztett üzleti infrastruktúra elérhetővé váljon, a vállalkozások pedig megfelelő mértékben találjanak munkavállalókat. Projektünk megvalósulásával jelentősen javulnak településünkön a fenntartható közlekedési módok, illetve feltételek. Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2014-2020 időszakra vonatkozó Integrált Területi Programjának (továbbiakban ITP) és a projektünk célja olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztés megvalósítása a településen, illetve amely hozzájárul az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a CO2 kibocsátás csökkentéséhez, az élhető környezet kialakulásához. Projektünk az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Stratégiában megfogalmazott fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó célok teljesüléséhez is nagymértékben hozzájárul. A projekt műszaki tartalmának kidolgozásakor figyelembe vettük, hogy valamennyi közlekedő számára biztonságos közlekedési feltételek kerüljenek megteremtésre. Tervezéskor betartásra került a közúti közlekedésről szóló 1988. I. tv. 8. § (1a) bekezdése, valamint a projektünk eredménye illeszkedik a megyei ITP-hez. A projektünk megvalósítandó eredménye összhangban van a település 2015. évi Integrált Településfejlesztési Stratégiájában és a Helyi Esélyegyenlőségi Programjában foglalt céljaival.
 
A Településen a kerékpárút végpontjaiban és azok közvetlen közelében az alábbi intézmények érhetőek el a fejlesztés megvalósítása által:
 
 • élelmiszerbolt
 • önkormányzati hivatal
 • orvosi rendelő
 • védőnői szolgálat
 • családsegítő és gyermekvédelmi szolgálat
 • posta
 • templom
 • óvoda
 • kultúrház
 • könyvtár
 • helyközi buszmegálló
 • kastély
 • 600 éves törökmogyorófa
Tiszaújváros kerékpárhálózatába bekötve a járásközpont minden szolgáltatása elérhetővé válik a projekt eredményeként: templom műemlék sportpálya strand hotel panzió kemping étterem állami és önkormányzati igazgatási központ rendőrség tűzoltóság bölcsőde óvoda általános iskola középiskola könyvtár művelődési ház múzeum orvosi rendelő gyógyszertár szupermarket hipermarket bankfiók posta szerviz üzemanyagtöltő állomás autóbusz állomás vasútállomás.
 
Projektünk megvalósítása az alábbi megyei ITP-ben megfogalmazott célok megvalósulásához járul hozzá:
 • Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére (1-es prioritás)
 • Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés (2-es prioritás)
 • Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken (3-as prioritás)
 • Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás ösztönzés és társadalmi együttműködés (5-ös prioritás)
Műszaki tartalom részletezése:
 
A tervezett kerékpárút Sajóörös belterületén lévő Határ úthoz kapcsolódva indul. A Határ úthoz jelenleg meglévő földút csatlakozik ezért a tervezett kerékpárút nyomvonala is a 037/2 hrsz. számú útként nyilvántartott ingatlan földhivatali határai között helyezkedne el, kismértékben érintve a szomszédos ingatlanokat. A meglévő földút a 35 sz. Nyékládháza - Debrecen másodrendű főút 15+520 km szelvénye melletti meglévő kerékpárútig tart, a tervezett kerékpárút ez által a meglévő kerékpárhálózatba kötne be. A 35 sz. főút nem érintett a tervezett kerékpárúttal. A Határ utca és a meglévő kerékpárút között a tervezett kerékpárút hossza 1800 méter, vagyis 0+000-1+800 km szelvények közötti szakasz. A tárgyi szakasz 0+350 km szelvényébe a szelvényezés szerinti baloldalon csatlakozna a kerékpárút Örösi út felé vezető ága. A szakasz hossza az Örösi útig 700 méter, vagyis 0+000-0+700 km szelvények közötti szakasz. Az Örösi út nem országos közút. A kerékpárút építését megelőzően talaj stabilizációt kell végezni. A stabilizáció után építhető be a fagyvédő réteg, majd a szemcsés alapréteg és a 2 réteg hengerelt meleg aszfalt. A rétegeket kerti szegély közé kell felépíteni, mely az oldalirányú megtámasztást hosszú távon biztosítja. A kerti szegélyek mellé padka építendő.
Sajóörös kerékpárút érintett ingatlanok helyrajzi számok:
570, 572, 037/2, 038/15, 038/19, 041/2, 042/88, 042/113, 652/68, 1483/2, 019/2, FELFESTÉS: Határ út hrsz. 281; Petőfi út hrsz. 132; Attila út hrsz. 172; Vasvári Pál út hrsz. 192/7 A felsorolt helyrajzi számok közül 3 ingatlan még magán tulajdonban van, az 1. mérföldkő teljesítéséig a pályázó Önkormányzat tulajdonát fogja képezni. A projekt végrehajtására 25 hónapot tervezünk, mely költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel kerül megvalósításra. A kivitelezési és a fenntartási időszakban az eredmények pénzügyi finanszírozása biztosított. A projekt tervezésekor a belső arányokra vonatkozó előírásokat figyelembe vettük, összhangban a meghatározott célokkal.
 
A projekt megvalósítása során 7 mérföldkövet terveztünk, melyek egymásra épülve, logikusan kerültek meghatározásra:
1. mérföldkő (a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 8 hónapon belül): a projekt tartalmi-műszaki előkészítésének költségeinek elszámolása
2. mérföldkő (a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 10 hónapon belül): a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés költségének elszámolása
3.-6. mérföldkő (a kivitelezés 25, 50, 75 és 100%-os készültségi szintjénél): a beruházás költségei, projektmenedzsment és a projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségeinek elszámolásai
7. mérföldkő: a projekt keretében folyamatos teljesítéssel kerékpáros közlekedést népszerűsítő és közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány kerül megvalósításra a projekt kezdetétől annak fizikai befejezésének napjáig az alábbi tartalommal:
 
 • kerékpáros kultúra emelésére hivatott népszerűsítő, oktató, ösztönző kampányok, rendezvények, bebiciklizés megvalósítása;
 • információs kiadványok készítése, megváltozott forgalmi rendet és/vagy új KRESZ szabályokat ismertető kampányok lebonyolítása és kiadványok kiadása;
 • gépjárművezetők számára a kulturált együtt közlekedésre felhívó kampány(ok) megvalósítása.
A projekt keretében kialakításra kerülő kerékpárút hossza hozzájárul a megyei ITP-ben meghatározott „Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza” megnevezésű indikátor célértékének eléréséhez. A projekt keretén belül beszerzésre kerül egy JD 2027R - kompakt traktor téli-nyári adapterekkel (sószóró, pótkocsi, padkakasza, hótoló), melynek célja a kerékpárforgalmi létesítmény útfenntartó eszközének biztosítása mivel jelenleg az Önkormányzat nem rendelkezik ilyen géppel, a kerékpárforgalmi létesítmény fenntartásához szükséges.
 
Megvalósítás helyszíne:
3586 Sajóörös, Határ u.
3586 Sajóörös, Attila u.
3586 Sajóörös, Petőfi u.
3586 Sajóörös, Vasvári u.
 
soros kerut